Aktywacja aktualizacji

Po zakupieniu aktualizacji na kolejny rok konieczna jest ich aktywacja w programie faktura ibiznes.

Należy wejść w dane własnej firmy...

Czytaj więcej...

Automatyczna archiwizacja bazy sieciowej

Oprócz mechanizmu archiwizacji w programie faktura ibiznes istnieje możliwość zautomatyzowania tego procesu np. na koniec dnia. Zabezpieczy nas to propecia discount przed częstym zapominaniem o konieczności archiwizacji a co za tym idzie przed utratą danych oraz zapewni codzienną "świeżą" kopię zapasową firmowych danych.

Czytaj więcej...

Faktura VAT w obrocie złomem

W związku z wprowadzeniem nowych zasad rozliczania podatku VAT w obrocie złomem podatnikiem zobowiązanym do naliczenia tego podatku będzie nabywca. Będzie on musiał być podatnikiem VAT. Program do faktur iBiznes umożliwia wystawianie faktur VAT spełniających wymogi nowych przepisów. Fakturę VAT wystawimy wybierając przycisk Wystaw a następnie Faktura (odwrócony VAT). Taka faktura nie zawiera kolumn VAT i netto. Posiada oznaczenie Faktura VAT oraz informację "Podatek VAT rozlicza nabywca".

Integracja ze sklepem PrestaShop

Nowa instrukcja integracji w przygotowaniu.

JPK informacje

W każdej wersji programu faktura ibiznes możliwe jest generowanie oraz wysyłanie plików JPK
Funkcja obsługi jednolitego pliku kontrolnego jest dodatkowym modułem, niewliczonym w cenę samej licencji.

Dla każdej zakupionej nowej licencji od 08.2018r  funkcja JPK jest aktywowana na viagra online deals types rok czasu bezpłatnie. 

Aby kontynuować lub aktywować możliwość korzystania z JPK dla zakupionej wcześniej licencji, należy wykupić roczny abonament na usługę klikając tutaj  

Dla klientów, którzy nie posiadają aktualnych wersji oprogramowania, lub nie aktualizowali programu ponad rok,  konieczne może stać się wykupienie aktualizacji dla zakupionej wcześniej licencji, aby możliwość obsługi JPK pojawiła się w programie i była gotowa do aktywacji.

Umowa licencyjna

UMOWA LICENCJI PROGRAMU iBiznes (zwanego dalej Programem)

Notatka dla Użytkownika.

Zanim zaczniesz pracę z programem iBiznes, przeczytaj niżej zamieszczony dokument.
Wykonanie instalacji i użytkowanie programu oznacza, że zapoznałeś się z warunkami niniejszej umowy i
w pełni je aprobujesz.
Ten dokument jest umową zawartą pomiędzy:

Licencjobiorcą ( Użytkownikiem),

oraz

Licencjodawcą, firmą FIRMATEC Sp. J. z siedzibą w Łodzi przy ul. Brukowej
131, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Łodzi- Śródmieście, Sądu Gospodarczego XX Wydziału
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS: 0000312688, będącym płatnikiem VAT, nr NIP: 947-195-66-88.

Wstęp

Stronami niniejszej umowy licencyjnej są: Licencjobiorca (Użytkownik) oprogramowania Faktura iBiznes,
oraz Licencjodawca FIRMATEC Sp. J. W momencie zainstalowania i użytkowania programu Faktura
iBiznes Licencjobiorca (Użytkownik) staje się stroną niniejszej umowy. Umowa podlega prawu
obowiązującemu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Prawa autorskie

FIRMATEC Sp. J. oświadcza, że przysługuje mu pełnia praw autorskich i majątkowych do oprogramowania
iBiznes. Jest uprawniony do jego rozpowszechniania poprzez sprzedaż egzemplarzy i udzielanie
licencji do korzystania z programu.

Sposób udzielenia licencji

Na podstawie niniejszej umowy FIRMATEC Sp.J. przenosi na Użytkownika własność 1 (jednego)
egzemplarza oprogramowania iBiznes i udziela mu uprawnień licencyjnych do korzystania z
programu w zakresie opisanym poniżej.
Po dokonaniu całkowitej zapłaty za oprogramowanie iBiznes Licencjobiorcy (Użytkownikowi)
przysługuje w pełni nieprzechodnie prawo przez czas nieokreślony do cheap viagra prices instalacji, uruchamiania i
wykorzystywania programu na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej
pracującym samodzielnie, znajdującym się w posiadaniu Użytkownika. Użytkownik nie może dokonywać
żadnych zmian, tłumaczeń programu iBiznes, oraz żadnych zmian, tłumaczeń dokumentacji
niniejszego oprogramowania.

Kopiowanie Programu

Użytkownik ma prawo do wykonania kopii zapasowej, sporządzonej w celu zachowania bezpieczeństwa. 

Użytkownikowi nie wolno kopiować dokumentacji związanej z programem. Użytkownikowi nie wolno
przenosić własności egzemplarza oprogramowania na rzecz osoby trzeciej. Wydanie oprogramowania
osobie trzeciej nie powoduje przejścia na nią praw do korzystania z programu Faktura iBiznes. Osoba taka
może korzystać z programu wyłącznie za zgodą Licencjodawcy i na warunkach przez niego określonych.

Okres obowiązywania umowy

Licencjobiorcy przysługuje prawo użytkowania programu na czas nieokreślony.
Licencjodawca zobowiązuje się, że przez okres 1(jednego) roku od daty pierwszej aktualizacji będzie
umożliwiał nieodpłatnie zaktualizowanie wersji oprogramowania. Po upływie 1(jednego) roku dalsza
aktualizacja będzie możliwa po dokonaniu opłaty we wskazanej kwocie na www.plovdivderby.com konto Licencjodawcy.
W przypadku zakończenia pracy z niniejszym programem Licencjobiorca zobowiązany jest niezwłocznie zniszczyć wszystkie kopie programu i dokumentację z nim związaną będące w posiadaniu Użytkownika.

Ograniczenie odpowiedzialności

Obowiązaniem FIRMATEC Sp. J. z tytułu ewentualnych roszczeń gwarancyjnych jest:
wymiana wadliwych nośników, które zostaną zwrócone Licencjodawcy w ciągu 90 (dziewięćdziesięciu)
dni od daty zakupu programu, jeżeli nastąpi uszkodzenie nośnika, lub klucza na skutek wypadku i
nieprawidłowego wykorzystywania przez Licencjobiorcę, FIRMATEC nie ponosi odpowiedzialności.

FIRMATEC Sp. J. zrzeka się odpowiedzialności z tytułu gwarancji z największym możliwym prawem i tylko
w stopniu dopuszczalnym, co odnosi się do niniejszego programu całej dokumentacji i dostarczonego
sprzętu. Licencjodawca nie udziela jakiejkolwiek gwarancji w stosunku do danych dostarczonych wraz z
programem przez Licencjobiorcę i nie ponosi odpowiedzialności wszelkie błędy i uszkodzenia powstałe w
wyniku niewłaściwej pracy z programem Licencjobiorcy.
Gwarancja udzielana przez Licencjodawcę jest wyłącznie na podstawie niniejszej umowy.

FIRMATEC Sp. J. i dostawcy oprogramowania iBiznes zrzekają się w największym prawem
dopuszczalnym zakresie:
odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek strat poniesionych przez Użytkownika tj. strat finansowych,
organizacyjnych, informacyjnych i innych powstałych na wskutek stosowania bądź niemożności
użytkowania niniejszego programu, nawet po uprzednim powiadomieniu przez Licencjobiorcę o możliwości
powstania takich strat.
W każdym przypadku całkowita odpowiedzialność Licencjodawcy ograniczona jest tylko i wyłącznie do
zwrotu kwoty faktycznej zapłaconej przez Licencjobiorcę.

FIRMATEC Sp. J. nie może odpowiadać i nie gwarantuje właściwej pracy Programu w przypadkach
szczególnych, które odnoszą się do niniejszego programu i dokumentacji. Licencjodawca nie gwarantuje
również całkowitej bezbłędności niniejszego oprogramowania, a w szczególności faktu, że zaspokoi
wymagania i cele Licencjobiorcy, oraz że będzie on współpracował z dowolnie wybranymi przez
Licencjobiorcę programami. Odpowiedzialność za poprawny dobór programów oraz skutki ich używania
jak i też uzyskane wyniki ponosi tylko i wyłącznie Licencjobiorca.

Zastrzeżenie

Jakiekolwiek prawa nieprzyznane wprost Użytkownikowi zostają zastrzeżone przez FIRMATEC Sp.J.

Jeżeli potwierdzasz, że zapoznałeś się z niniejszą umową i warunkami w niej zawartymi w pełni ją
zrozumiałeś i wyrażasz świadomą zgodę na jej zawarcie pomiędzy Tobą, a FIRMATEC Sp. J.

 

W celu poprawienia efektywności działania strony, używane są pliki cookies Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies kliknij i zobacz Polityka wobec cookies.

Akceptuję cookies z tej strony.